Polityka prywatności

 1. Informacje podstawowe

Serwis internetowy htttps://www.eatingpoint.pl (dalej: „Serwis”) oraz aplikacja mobilna pod nazwą „Eating Point” (dalej: „Aplikacja”) dostępna w sklepach z aplikacjami AppStore i Google Play umożliwiają korzystanie z usług oferowanych przez Foodservice Investment Group Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000693499, NIP: 6762535493, kapitał zakładowy 61.400,00 zł (dalej: „
Administrator” lub „Usługodawca”), przewidzianych w Regulaminie platformy Eating Point (dalej: „Regulamin”).

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies serwisu i aplikacji Eating Point (dalej: „Polityka prywatności”) ma na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„RODO”). Pojęcia użyte w niniejszej Polityce prywatności pisane z wielkiej litery, o ile co innego nie wynika z treści Polityki prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji
jest Usługodawca.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, z Administratorem można skontaktować się:

 • pocztą tradycyjną na adres: Foodservice Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
 1. Dane, które gromadzimy oraz informacje o źródłach pozyskiwania danych

W celu korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, wymagane może być podanie następujących danych:

 1. Usługa założenia i prowadzenia Konta.
 1. Użytkownik może dokonać samodzielnie rejestracji w Serwisie i Aplikacji, podczas której dane osobowe Usługodawca otrzymuje bezpośrednio od Użytkownika;
 2. dane osobowe Użytkownika, Usługodawca może otrzymać również od Finansującego,
  w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z dofinansowania posiłków.

Podczas rejestracji Konta, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu (opcjonalnie);
 5. dane do rozliczeń (opcjonalnie).

W przypadku, jeśli Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez połączenie z kontem Google lub Facebook, Usługodawca otrzymuje od wskazanych dostawców następujące dane osobowe Użytkownika:

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres e-mail.

W przypadku, jeśli Użytkownik korzysta z finansowania posiłków, Usługodawca otrzymuje od Finansującego następujące dane Użytkownika:

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu (opcjonalnie).

Za pośrednictwem Konta, Użytkownik może także przekazywać informacje o swoich preferencjach dotyczących posiłków i Restauracji.

 1. Usługa pośredniczenia pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją przy składaniu, dostawie
  i rozliczeniu Zamówienia:

Podczas składania Zamówienia, Użytkownik przekazuje Usługodawcy informacje o wyborze Oferty, formie, miejscu i terminie odbioru Zamówienia.

 1. Serwis zbiera również informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w szczególności podczas kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza udostępnionego
  w Serwisie.
 1. Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Ponadto, Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzach z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. gdy Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co obejmuje:
 1. marketing usług i działalności Usługodawcy, w tym zapis na subskrypcję newslettera (otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną);
 2. prowadzenie analiz i statystyk, które pozwolą Usługodawcy lepiej dostosować udostępniane treści w Serwisie i Aplikacji oraz świadczone usługi do potrzeb
  i oczekiwań Użytkowników.
 1. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy lub podjęcia kroków na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, co obejmuje:
 1. udostępnianie Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie i Aplikacji;
 2. założenie i prowadzenie Konta;
 3. składanie, obsługę i dostawę Zamówień;
 1. przetwarzanie jest konieczne do wykonania obowiązków prawnych ciążących
  na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co obejmuje:
 1. dokonywanie rozliczeń;
 2. rozpatrywanie reklamacji;
 1. przetwarzanie jest konieczne do realizacji uzasadnionych interesów Administratora,
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co obejmuje:
 1. odpowiadanie na wiadomości i pytania Użytkowników;
 2. ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników Serwisu i Aplikacji.
 1. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych (nieoznaczonych jako opcjonalne) stanowi warunek świadczenia poszczególnych Usług przez Usługodawcę (np. danych niezbędnych do rejestracji Użytkownika w Serwisie i Aplikacji). Brak podania tych danych uniemożliwia skorzystanie z poszczególnych Usług.

Wszelkie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Użytkownik nie ma obowiązku udzielenia zgód. Brak udzielenia zgody oznacza, że Administrator nie będzie mógł korzystać z danych osobowych Użytkownika w celach objętych zgodą.

 1. Wycofanie zgody

Udzielone zgody można cofnąć w dowolnym momencie poprzez przesłanie prośby na adres e-mail: [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu i promocji działalności Administratora poprzez subskrypcję newsletteru, uniemożliwi otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez następujące okresy:

 1. przetwarzanie danych w celu świadczenia Usług na podstawie Umowy zawartej
  z Usługodawcą
   – dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji Usług zgodnie
  z Regulaminem, przy czym nie dłużej niż do czasu wypowiedzenia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy;
 2. przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody, w tym w celu marketingu usług
  i promocji działalności Administratora poprzez subskrypcję newsletteru
  – dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie;
 3. przetwarzanie danych w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z ustawą o rachunkowości lub do czasu rozpatrzenia procesu reklamacyjnego;
 4. w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy Administratora – dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 1. Odbiorcy danych osobowych Użytkowników

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy zawartej przez Administratora, w tym:

 1. Dostawcom Usług Płatniczych oraz bankom;
 2. dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu i Aplikacji, np. podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz strony internetowe Administratora, podmiotom dostarczającym Usługodawcy narzędzia analityczne i marketingowe;
 3. podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowej, podatkowej;
 4. dostawcom hostingu;
 5. Restauracjom realizującym Zamówienie Użytkownika;
 6. podmiotom Finansującym.
 1. Prawa Użytkownika

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych, Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 1. prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. RODO);
 2. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 3. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 4. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Usługodawcy danych osobowych Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Usługodawca przesłał te dane innemu administratorowi, jednakże Usługodawca zrobi to tylko wtedy, gdy taka czynność będzie technicznie możliwa (art. 20 RODO);
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który nie jest nadrzędny wobec interesu lub  praw
  i wolności Użytkownika, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem
za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

Użytkownikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO). Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.


 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Użytkowników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

Dane osobowe Użytkowników nie będą co do zasady przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowej.

Administrator korzysta z usługi Google Analytics. Ze względu na lokalizację serwerów, Google Analytics może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO.

 1. Pliki cookies

Serwis i Aplikacja mogą wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacjami, które są zapisywane przez serwer wykorzystywany przez Administratora na urządzeniu końcowym
(np. komputerze, smartfonie) Użytkownika.

Przeglądarki stron internetowych zainstalowane w urządzeniu Użytkownika umożliwiają zarządzanie ustawieniami plików cookies. W zależności od stosowanej przeglądarki internetowej, Użytkownik może zmieniać te ustawienia, w szczególności Użytkownik może wyłączyć domyślną obsługę plików cookies, ustalić które pliki cookies mają być blokowane lub usunąć zapisane na urządzeniu Użytkownika pliki cookies. Szczegółowe informacje o ustawieniach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Analogiczne dane o wykorzystywanych plikach cookies znajdują się w Aplikacji.

Pliki cookies są stosowane za zgodą Użytkownika. Użytkownika wyraża zgodę za pomocą ustawień przeglądarki internetowej zainstalowanej w jego urządzeniu.

Stosowanie plików cookies umożliwia m.in. usprawnienie procesu korzystania Usług oraz tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Aplikacji. Pliki cookies można podzielić m.in. na następujące rodzaje:

 1. sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub Aplikacji;
 2. stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 3. zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej, innej niż Serwis;
 4. niezbędne” – pliki cookies, których wykorzystanie jest niezbędne do korzystania z Serwisu
  i Aplikacji;
 5. „analityczne” – pliki cookies, które przechowują informacje o sposobie korzystania z Serwisu i Aplikacji, stosowane dla poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa Serwisu i Aplikacji;
 6. „reklamowe” – pliki cookies, które umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam dla Użytkowników.

Wykorzystanie cookies nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani innych poufnych informacji z jego urządzeń końcowych. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Serwisu i Aplikacji, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz na stronach operatorów tych przeglądarek.

Informujemy, że niektóre pliki cookies stosowane na stronie są plikami podmiotów trzecich:

 1. Facebook 
 2. Google 

Google Analytics

Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, którego dostawcą jest Google Ireland Limited. Google Analytics używa plików cookies w celu analizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu.

Z informacjami dotyczącymi wykorzystywania przez Google gromadzonych danych można zapoznać się pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Użytkownik może wyłączyć możliwość wykorzystywania danych w Google Analytics, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Odnośniki do innych stron

W naszym Serwisie znajdują się zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym, ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym ich polityki prywatności.

Wtyczki do mediów społecznościowych

W naszym Serwisie znajdują się wtyczki do mediów społecznościowych. Wtyczki mogą powodować przesyłanie plików cookies (w tym Twoich danych osobowych) serwisom społecznościowym. W celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies przez serwisy społecznościowe, należy zapoznać się z politykami tych serwisów.  

Zmiany Polityki prywatności

W celu zapewnienia zgodności przekazywanych informacji z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zastrzeżenie to dotyczy również przypadków, w których informacje o ochronie danych osobowych muszą zostać dostosowane ze względu na nowe lub zmienione Usługi i funkcjonalności oferowane przez nasz Serwis i Aplikację. Zmiana Polityki prywatności zostanie dokonana poprzez umieszczenie nowego tekstu w Serwisie i Aplikacji, jak również za pośrednictwem stosownego powiadomienia widocznego dla Użytkowników po zalogowaniu się do Konta w Serwisie lub Aplikacji.
Polityka prywatności wejdzie w życie automatycznie przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej lub w Aplikacji.

Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2022 r.