Regulamin

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte zostaną poniższe pojęcia pisane wielką literą, należy przez nie rozumieć:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin;
 2. Platforma - Serwis i Aplikacja umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę;
 3. Serwis - serwis internetowy za pośrednictwem, którego świadczone są Usługi, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.eatingpoint.pl;
 4. Aplikacja - aplikacja mobilna pt. „Eating Point” (dostępna na platformach Android i iOS),
  za pośrednictwem której świadczone są Usługi;
 5. Usługi – świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, drogą elektroniczną usługi wymienione w § 4 Regulaminu;
 6. Konto – indywidualny i autoryzowany profil Użytkownika, w ramach którego Użytkownik może korzystać z Platformy;
 7. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem
  na zasadach określonych w Regulaminie;
 8. Oferta – udostępniana za pośrednictwem Platformy oferta Restauracji, obejmująca m.in. posiłki, napoje i inne towary lub usługi oferowane przez Restaurację, która może być przedmiotem Zamówienia złożonego przez Użytkownika;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika Restauracji,
  za pośrednictwem Platformy, obejmujące nabycie towarów lub usług będących przedmiotem Oferty wybranej przez Użytkownika;
 10. Umowa z Restauracją – umowa zawierana przez Użytkownika z Restauracją na podstawie Zamówienia;
 11. Użytkownik - (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie Umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego – która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, korzysta z Usług;
 12. Usługodawca – Foodservice Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
  ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000693499, NIP: 6762535493, kapitał zakładowy 61.400,00 zł;
 13. Finansujący – podmiot zapewniający Użytkownikowi dofinansowanie posiłków nabywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy;
 14. Restauracja – restauracja, której Oferta udostępniana jest za pośrednictwem Platformy . Restauracja może być również prowadzona przez Usługodawcę, w takim przypadku Usługodawca jest odpowiedzialny również za obowiązki Restauracji wynikające z Regulaminu w odniesieniu do Zamówień realizowanych przez taką Restaurację;
 15. Dostawca Usług Płatniczych - dostawca usług płatniczych (w rozumieniu ustawy z dnia
  19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) umożliwiających dokonanie płatności
  za pośrednictwem serwisu Przelewy24 - PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000347935, NIP 7792369887, kapitał zakładowy 5 476 300,00 zł, w całości opłacony, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;
 16. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, tj. oznaczone dane Użytkownika niezbędne do prawidłowej realizacji Usług;
 17. Konsument - osoba fizyczną, która zawiera z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu Regulaminu pojęcie to oznacza także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 18. Przerwa - czasowe zaprzestanie pracy Platformy (Serwisu lub Aplikacji) albo jej poszczególnych funkcji, które będzie potrzebne ze względów technicznych, m.in. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami lub naprawami;
 19. Siła Wyższa - jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Usługodawca i Użytkownik nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres, a także warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów
  o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi nieodpłatnie treść Regulaminu przed zawarciem Umowy za pośrednictwem Platformy, a także – na żądanie Użytkownika – w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Usługodawca świadczy Usługi i zawiera Umowy w języku polskim lub języku angielskim w zależności od wyboru wersji językowej Platformy przez Użytkownika.
 4. Dane Usługodawcy:
 1. Adres do korespondencji (reklamacji): Foodservice Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą
  w Krakowie, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków;
 2. Dane do bieżącego kontaktu z Usługodawcą: adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 511704625
 1. Restauracje, których Oferty zamieszczane są na Platformie, są przedsiębiorcami w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Platforma stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające Użytkownikowi zamawianie i odbiór posiłków oferowanych przez Restauracje, a także rozliczenie należności z tytułu Zamówienia. Usługodawca nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją (z zastrzeżeniem przypadku, gdy Restauracja jest prowadzona bezpośrednio przez Usługodawcę), a także umowy pomiędzy Użytkownikiem
  a Dostawcą Usług Płatniczych oraz umowy pomiędzy Użytkownikiem a Finansującym. Za warunki i wykonanie powyższych umów Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien dysponować następującym wyposażeniem:
 1. Komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączone z Internetem i posiadające oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu;
 2. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies;
 3. dostęp do poczty elektronicznej (w zakresie wybranych funkcjonalności).
 1. W celu pobrania i korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien dysponować następującym wyposażeniem:
 1. urządzenie mobilne (smartfon) z systemem Android  lub iOS, połączone z Internetem;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej;
 3. aktywne konto w markecie Sklep Google Play lub App Store.
 1. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia Przerwy. O planowanej Przerwie, która może wpłynąć na standardowe korzystanie z Platformy Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie za pośrednictwem Platformy.
 2. W sytuacji awarii Platformy Usługodawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia jej funkcjonalności.

§ 4. USŁUGI

 1. Za pośrednictwem Platformy Usługodawca świadczy następujące Usługi:
 1. udostępnienie treści Platformy, w tym Ofert;
 2. założenie, prowadzenie i umożliwienie edycji Konta;
 3. pośredniczenie pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją przy składaniu, dostawie/odbiorze i rozliczaniu Zamówienia;
 4. rozliczanie należności za Zamówienie z wykorzystaniem dofinansowania udzielonego przez Finansującego (dalej: „Foodcard”);
 5. udostępnianie historii Zamówień.
 1. Usługodawca zastrzega, że zakres Usług dostępnych w danym momencie za pośrednictwem Platformy zależny jest w szczególności od uwarunkowań technicznych, w tym rozwoju Platformy. Usługodawca poinformuje za pośrednictwem Platformy o zakresie Usług aktualnie dostępnych na Platformie. Usługodawca dołoży starań, aby zakres Usług dostępnych przez Platformę był jak najszerszy.

§ 5. UDOSTĘPNIANIE TREŚCI PLATFORMY I PUBLIKACJA OFERT

 1. Usługa udostępniania treści Platformy, w tym Ofert świadczona jest nieodpłatnie. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przeglądania treści Platformy przez Użytkownika i kończy się z chwilą opuszczenia Serwisu lub Aplikacji. Dostęp do Usługi możliwy jest zarówno dla osób zalogowanych na Konto, jak i niezalogowanych.  
 2. Użytkownik może korzystać z Usługi w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu (Przerwa).
 3. Za pośrednictwem Platformy Usługodawca publikuje Ofertę Restauracji. Oferta jest publikowana zgodnie z danymi przekazanymi przez Restauracje. Z zastrzeżeniem § 1 pkt 14 Regulaminu, Usługodawca nie odpowiada za treść Oferty, w szczególności za zgodność Oferty ze stanem faktycznym, zwłaszcza w zakresie składników posiłków objętych Ofertą.
 4. Oferta obejmuje w szczególności informacje o:
 1. składnikach posiłku;
 2. cenie brutto;
 3. dostępnych metodach płatności;
 4. terminach realizacji Zamówienia.
 1. Oferta jest zmienna w czasie. Częstotliwość i zakres zmian zależy od wyłącznej decyzji Restauracji, co może wynikać w szczególności z aktualnej dostępności w Restauracji określonych dań lub towarów.
 2. Oferta obejmuje w szczególności informacje o produktach żywnościowych. Usługodawca nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Użytkownika dotyczące odżywiania, które Użytkownik powinien skonsultować ze swoim lekarzem lub dietetykiem. Usługodawca informuje, że posiłki będące przedmiotem Oferty mogą zawierać składniki, które mogą powodować alergie lub nietolerancję. W przypadku wątpliwości co do składu posiłków przed złożeniem Zamówienia zaleca się kontakt z Restauracją celem uzyskania szczegółowych informacji o składzie posiłków. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za dostosowanie posiłków do jego potrzeb i przeciwskazań zdrowotnych.

§ 6. KONTO

 1. Zakres dostępu Użytkownika do Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy zależny jest m.in. od tego czy Użytkownik korzysta z Platformy przy użyciu Konta czy jako Użytkownik niezalogowany. Część Usług dostępna jest wyłącznie dla Użytkownika zalogowanego na Konto.
 2. Oprócz funkcjonalności wyraźnie wymienionych w Regulaminie Konto umożliwia Użytkownikowi m.in.:
 1. śledzenie statusu realizacji Zamówienia;
 2. udostępnienie danych Zamówienia innej osobie;
 3. przeglądanie historii Zamówień;
 4. wybór miejsca dostawy/odbioru Zamówienia;
 5. ustawienie preferencji Użytkownika np. ulubione dania i Restauracje, opis etykiety
  na opakowaniu.
 1. Założenie Konta jest dobrowolne i wymaga rejestracji na Platformie. Rejestracji Konta można dokonać za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji klikając przycisk, którego treść wskazuje
  na możliwość rejestracji.
 2. W zależności od wyboru Użytkownika rejestracja Konta jest możliwa przez:
 1. Połączenie Platformy z kontem Google Użytkownika, albo
 2. Połączenie Platformy z kontem Użytkownika w serwisie Facebook, albo
 3. Wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło;
 4. Wprowadzenie 6-cyfrowego kodu autoryzacyjnego otrzymanego od Finansującego i weryfikację danych wprowadzonych uprzednio przez Finansującego tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,  ustawieniu osobistego hasła do konta
  i następnie zatwierdzenie wprowadzonych danych.
 1. Rejestracja Konta jest możliwa po zaakceptowaniu przez Użytkownika treści Regulaminu
  i Polityki Prywatności oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Umowa o świadczenie Usługi założenia, prowadzenia i umożliwienia edycji Konta świadczona jest nieodpłatnie i zostaje zawarta z chwilą:
 1. w przypadku rejestracji przez konto Google lub Facebook – kliknięcia w odnośnik do tych platform;
 2. w przypadku korzystania przez Użytkownika z formularza rejestracyjnego lub w przypadku wprowadzenia 6-cyfrowego kodu otrzymanego od Finansującego – z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego lub kodu rejestracyjnego za pośrednictwem systemu –

Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Użytkownik uprawniony jest do zamknięcia swojego Konta w każdym czasie poprzez: skierowanie żądania zamknięcia Konta na adres: [email protected] lub wybranie polecenia „usuń konto” w panelu Użytkownika. Wraz
z zamknięciem Konta ulega rozwiązaniu umowa o świadczenie usług w zakresie Konta.

§ 7. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie można złożyć wyłącznie przy użyciu Konta w Serwisie lub Aplikacji, co oznacza, że może je złożyć wyłącznie Użytkownik zalogowany.
 2. Złożenie Zamówienia, a także jego przyjęcie i realizacja odbywa się w terminach wskazanych w Ofercie Restauracji.
 3. Zamówienie dokonywane jest przez kliknięcie w wybraną przez Użytkownika Ofertę Restauracji i następnie:
 1. podanie nazwy Użytkownika;
 2. wybór następujących opcji:
 1. wariantu Oferty (dania);
 2. formy Zamówienia i płatności
 3. forma i miejsce odbioru Zamówienia;
 4. termin odbioru Zamówienia;
 1. potwierdzenie Zamówienia przez wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego przycisku o podobnej treści;
 2. zaakceptowanie regulaminu e-płatności oraz dokonanie płatności za Zamówienie.
 1. Zamówienie zostaje złożone z chwilą wybrania przez Użytkownika przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego przycisku o podobnej treści. Z tą chwilą między dochodzi do zawarcia Umowy z Restauracją.
 2. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia Zamówienia na przypisany do Konta adres e-mail lub w panelu Użytkownika.
 3. Zamówienie wymaga rozliczenia stosownie do przyjętej metody rozliczenia z uwzględnieniem § 10 Regulaminu.
 4. Restauracja może wymagać dodatkowej weryfikacji danych Zamówienia np. w drodze kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem.
 5. Warunkiem prawidłowej realizacji Umowy z Restauracją jest podanie przez Użytkownika pełnych i prawdziwych danych podczas składania Zamówienia. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Restauracji w razie stwierdzenia nieprawidłowości danych.
 6. Informacja o statusie Zamówienia dostępna będzie za pośrednictwem Platformy. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji o statusie Zamówienia zaleca się bezpośredni kontakt z Restauracją, zgodnie z danymi udostępnionymi za pomocą Platformy.

§ 8. ODBIÓR ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia będą realizowane w godzinach podanych przez Restauracje za pośrednictwem Platformy.
 2. W miarę możliwości Restauracji Zamówienia będą realizowane w godzinach wybranych przez Użytkownika podczas składania Zamówienia. Restauracja może wprowadzać ograniczenia w zakresie realizacji Zamówień złożonych o określonej porze dnia. Informacje w tym zakresie będą przekazywane za pośrednictwem Platformy.
 3. Zamówienie może zostać odebrane:
 1. bezpośrednio w lokalu Restauracji, w której Użytkownik złożył Zamówienie pod warunkiem, że znajduje się ona na liście punktów odbioru, lub
 2. w punkcie odbioru wybranym przez Użytkownika spośród dostępnych w Aplikacji, jeśli Restauracja udostępnia taką możliwość.
 1. Informacja o położeniu punktów odbioru będzie udostępniana za pośrednictwem Platformy.
 2. Usługodawca zastrzega, że dostępność form odbioru Zamówienia wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu może podlegać czasowym ograniczeniom, w szczególności z przyczyn technicznych i organizacyjnych po stronie Usługodawcy lub Restauracji. Informacja o takich ograniczeniach zostanie udostępniona za pośrednictwem Platformy.
 3. Wydanie Zamówienia w lokalu Restauracji nastąpi do rąk osoby posiadającej wygenerowany przez Serwis lub Aplikację kod odbioru. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczenia kodu odbioru przed dostępem osób niepowołanych.
 4. Zamówienie będzie możliwe do odbioru w wyznaczonym czasie wskazanym w Aplikacji, ale nie później niż 30 minut przed godziną zamknięcia Restauracji (w przypadku odbioru w Restauracji),
  a w przypadku innego wybranego punktu odbioru, nie później niż 30 minut od upływu czasu określonego w Aplikacji. Po upływie powyższego terminu Zamówienie zostanie zutylizowane. Płatności za Zamówienia zutylizowane w wyniku braku odbioru nie będą zwracane.
 5. Z zastrzeżeniem § 1 pkt 14 Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
  za przygotowanie Zamówienia do odbioru w Restauracji, tj. w szczególności za przygotowanie i zapakowanie posiłku, dostarczenie Zamówienia do punktu odbioru, etc. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Restauracja.


§ 9. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik ma możliwość anulowania złożonego Zamówienia na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Użytkownik może anulować Zamówienie najpóźniej na 120 minut przed godziną dostawy Zamówienia. Po upływie ww. terminu żądanie anulowania Zamówienia nie zostanie uwzględnione, a Zamówienie zostanie zrealizowane w pierwotnym zakresie.
 3. W razie braku możliwości realizacji Zamówienia Restauracja ma możliwość zmiany lub anulowania złożonego przez Użytkownika Zamówienia na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 4. Restauracja może anulować Zamówienie w całości lub części w przypadku:
 1. braku możliwości realizacji Zamówienia z przyczyn o charakterze Siły Wyższej;
 2. w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w pierwotnym zakresie,
  w szczególności z powodu wyczerpania składników wchodzących w skład zamówionego posiłku.
 1. Restauracja może zmienić Zamówienie w następującym zakresie:
 1. formy i miejsca odbioru Zamówienia, przy czym zmiana miejsca odbioru może nastąpić tylko w obrębie jednej lokalizacji (adresu);
 2. terminu odbioru Zamówienia, przy czym zmiana terminu odbioru może nastąpić tylko
  w ramach jednego dnia odbioru.
 1. W razie zmiany Zamówienia w zakresie wskazanym w ust. 5 pkt 1) i 2) powyżej Użytkownik ma prawo anulować Zamówienie w momencie otrzymania powiadomienia w Aplikacji lub Serwisie
  o zmianie Zamówienia.
 2. W przypadku anulowania Zamówienia po dokonaniu płatności, dokonana płatność
  za Zamówienie zostanie rozliczona stosownie do §10 ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 10. ROZLICZENIA

 1. Ceny Ofert zamieszczane na Platformie zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podawane
  są w złotych polskich.
 2. Cena Oferty określona jest przez Restaurację. Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Restaurację błędnych danych w tym zakresie.
 3. Użytkownik może rozliczyć Zamówienie wybierając w toku jego składania jedną z następujących metod rozliczenia:
 1. płatność online za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych;
 2. rozliczenie w ramach Usługi Foodcard.
 1. Po realizacji Zamówienia Użytkownik otrzyma w Aplikacji do pobrania e-paragon lub fakturę elektroniczną, w zależności od opcji wybranej w panelu Użytkownika.


§ 11. FOODCARD

 1. Foodcard polega na udostępnieniu Użytkownikowi funkcjonalności Platformy umożliwiających rozliczanie się Użytkownika za Zamówienia z wykorzystaniem dofinansowania udzielonego Użytkownikowi przez Finansującego. W ramach Foodcard Użytkownik uzyskuje wirtualny budżet do wykorzystania na Zamówienia. Foodcard umożliwia Użytkownikowi śledzenie dostępnej wysokości tego budżetu aktualizowanej na bieżąco po rozliczeniach Zamówień. Wyczerpanie limitu określonego przez Finansującego skutkuje brakiem możliwości składania dalszych Zamówień w ramach usługi Foodcard.
 2. Foodcard dostępne jest wyłącznie dla Użytkownika zalogowanego na Konto założone
  i udostępnione Użytkownikowi przez Finansującego. Nie ma możliwości korzystania z usługi Foodcard za pomocą Konta założonego bezpośrednio przez Użytkownika.
 3. Korzystanie z Foodcard możliwe jest przez Użytkownika, któremu Finansujący przyznał finansowanie i przekazał kod autoryzacyjny.
 4. Umowa o świadczenie usługi Foodcard jest zawarta z Finansującym. Finansujący ponosi odpowiedzialność za Konta udostępnione Użytkownikom w ramach swojej organizacji.
 5. Finansujący ma możliwość zarządzania Kontami Użytkowników w ramach swojej organizacji
  za pomocą Panelu HR użytkownika udostępnionego w Serwisie, w szczególności może ustawiać limity wartości Zamówień, tworzyć, blokować, odblokowywać i usuwać Konta Użytkowników.
 6. Usługa Foodcard świadczona jest nieodpłatnie.
 7. Warunki udzielenia i korzystania przez Użytkownika z udzielonego przez Finansującego dofinansowania, które obsługiwane jest przy użyciu Foodcard określa Finansujący. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w powyższym zakresie. Finansujący może w każdym czasie udzielić dostępu do usługi Foodcard nowym Użytkownikom lub pozbawić dotychczasowych Użytkowników dostępu do usługi.
 8. Usługodawca może zablokować usługę Foodcard dla wszystkich Użytkowników w ramach organizacji jednego Finansującego w razie zaległości Finansującego w zapłacie jakichkolwiek należności wobec Usługodawcy w terminach określonych w umowie z Finansującym.
 9. W przypadkach określonych w umowie z Finansującym Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia wszystkich Kont Użytkowników w ramach organizacji Finansującego.
 10. Umowa z Finansującym może przewidywać inne zasady usługi Foodcard dla Użytkowników
  w ramach jego organizacji. Finansujący jest zobowiązany do zapoznania Użytkowników
  w ramach swojej organizacji z zasadami programu.

§ 15. REKLAMACJE

 1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Reklamację należy zgłaszać na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 4 pkt 2 Regulaminu albo pocztą lub kurierem na adres Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, adres email, opis sprawy.
 3. Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. Reklamacje dotyczące realizacji Zamówień, tj. w szczególności w zakresie jakości posiłków, opakowań, terminu realizacji Zamówienia Użytkownik składa bezpośrednio do Restauracji, w sposób przez nią określony lub za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu. Za rozpatrzenie takich reklamacji odpowiada wyłącznie Restauracja.
 5. Reklamacje dotyczące płatności określonych w § 10 ust. 3 pkt 1) Użytkownik składa bezpośrednio do Dostawcy Usług Płatniczych. Za rozpatrzenie takich reklamacji odpowiada wyłącznie Dostawca Usług Płatniczych. Szczegóły dotyczące składania reklamacji w zakresie płatności dostępne są na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin (kliknięcie w link przekieruje Użytkownika do strony zewnętrznej).

§ 16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „Ustawa”), Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może
  w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
  z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o którym mowa w art. 27 Ustawy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
 3. Z uwagi na powyższe Konsumentowi, który zawarł Umowę z Restauracją, po upływie terminu wskazanego w § 9 ust. 6 Regulaminu, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z Restauracją. Przed upływem powyższego terminu Konsument może odstąpić od Umowy z Restauracją zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu (anulowanie Zamówienia).

§ 17. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Konsumentowi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument:
 1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
  z zawartej Umowy;
 2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod numerem Infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 222 66 76 76 (opłata wg taryfy operatora) oraz pod adresem email: [email protected].
 1. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających
  z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.

§ 18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność za świadczenie Usług określonych w Regulaminie ponosi wyłącznie Usługodawca, chyba że Regulamin wyraźnie stanowi inaczej. Serwis i Aplikacja zostały stworzone z należytą starannością, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy posiadanej przez ich producenta i przetestowane przy pomocy posiadanych przez niego narzędzi, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji. Usługodawca nie odpowiada za wadliwe działanie Serwisu lub Aplikacji, jeżeli wynikło ono z zachowania Użytkownika lub osoby trzeciej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umów określonych w Regulaminie, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze
  Siły Wyższej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań z Umów określonych w Regulaminie w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Użytkownika, m.in. przez niezgodne z przeznaczeniem korzystanie
  z Platformy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawieranych przez osoby trzecie z Użytkownikiem, w szczególności za Umowy z Restauracjami
  i usługi świadczone przez Dostawcę Usług Płatniczych.

§ 19. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, treścią Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Użytkownikowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Platformy treści bezprawnych, niezwiązanych z tematyką Platformy, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie
  czy naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Usługodawcy.
 3. Właścicielem praw własności intelektualnej do Serwisu i Aplikacji, w tym praw autorskich jest Usługodawca. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne Serwisu i Aplikacji, w szczególności kody HTML, arkusze stylów CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej, w szczególności z punktu widzenia praw autorskich, które posiada Usługodawca. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Użytkownikowi nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Usługodawcy. Korzystając z Aplikacji Użytkownik obowiązany jest przestrzegać warunków licencji udostępnionych przez Usługodawcę.
 4. Właścicielem prezentowanych za pośrednictwem Platformy logotypów, oznaczeń, elementów identyfikacji wizualnej identyfikujących Usługodawcę, a także wszelkich przepisów i informacji dotyczących świadczenia Usług jest Usługodawca. Powyższe dotyczy zwłaszcza wszelkich materiałów i utworów, które będą udostępniane lub przekazywane Użytkownikowi w ramach świadczenia Usług. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Użytkownikowi nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Usługodawcy.
 5. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych na Platformie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy. Zabronione jest w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych na Platformie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach i portalach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Usługodawcy.

§ 20. ZAGROŻENIA

 1. Użytkownik, tak jak każda inna osoba korzystająca z Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer (lub inne urządzenie), który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Platformy, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował.
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Platformy wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.
 3. Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

§ 21. DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

 1. W związku ze świadczeniem Usług Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Użytkownika.
 2. Zasady polityki prywatności i plików cookies Usługodawcy zamieszczono w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności i plików cookies”, udostępnionym pod adresem: https://privacy.eatingpoint.pl/regulamin.pdf

§ 22. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
 1. zmiany warunków technicznych funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji, w tym związanych
  z postępem technicznym lub technologicznym;
 2. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Platformy, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;
 3. wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Platformy;
 4. Siły Wyższej;
 5. zmian formalnych lub organizacyjnych Usługodawcy mających wpływ na funkcjonowanie Platformy;
 6. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu
  oraz funkcjonalności Platformy,
 7. zmiany związanej z zakresem poszczególnych funkcjonalności Platformy.
 1. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie i Aplikacji oraz przesłanie do Użytkownika posiadającego Konto wiadomości e-mail.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia poinformowania o ich wprowadzeniu Użytkownika zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem ust. 5-7 niniejszego paragrafu.
 3. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika w przypadku świadczenia usług ciągłych (np. prowadzenie Konta), jeżeli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umów zawartych z Usługodawcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. Do Umów z Restauracjami zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 5. Użytkownik ma obowiązek stosować się do Regulaminu obowiązującego w czasie, gdy korzysta z Platformy.

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2022.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy lub Umowy z Restauracją.
 3. W przypadku uznania, przez właściwy organ lub sąd w drodze prawomocnej decyzji lub orzeczenia, jednego z postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. Dla celów wykonania Regulaminu oraz umów w nim przewidzianych, zastosowanie ma prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia to Konsumentów uprawnień wynikających
  z bezwzględnie obowiązujących przepisów państwa zwykłego miejsca pobytu Konsumenta.